Erasmus+ krok po kroku

ZASADY APLIKOWANIA NA WYJAZD NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

 1. Przede wszystkim pozostawaj w kontakcie mailowym z erasmus@erasmus.com.pl. Zacznij od prostego maila gdzie się przedstawisz i dasz znać gdzie i kiedy chcesz jechać. Wybierz uczelnię, w której chcesz studiować. Pełną listę miejsc, z którymi ściśle współpracujemy w ramach obustronych umów międzynarodowych znajdziesz w zakładce Uczelnie partnerskie. Drogi studencie, nie czuj się ograniczony listą dostępnych uczelni, możesz kontaktować się z prawie każdą uczelnią w Europie i pytać czy zgodzą się podpisac umowę z naszą uczelnią i przyjąć Ciebie na studia w ramach programu Erasmus+. 
 2. Zapoznaj sie z informacjami w dokumentach do pobrania, zasadami rekrutacji, zasadami finansowania, zajrzyj do pliku exel na stronie z listą uczelni partnerskich, przeczytaj FAQ - Często zadawane pytania. Przeczytaj podanie do dziekana.
 3. Wypełnij formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej. W przypadku praktyk wypełnij Program Praktyk. Dokumenty wyślij mailem na erasmus@erasmus.com.pl 
 4. W przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji, skontaktuj się z uczelnią, do której udało Ci się zakwalifikować i zdobądź informacje o wymaganych przez nią dokumentach (np. podanie o akademik), a także o dostępnych w danym semestrze przedmiotach. 
 5. Wypełnij „Learning agrement” i zdobądź akceptację Dziekana oraz przedstawiciela partnerskiej uczelni (w porozumieniu,maile DW erasmus@erasmus.com.pl). Poproś także uczelnię, do której wyjeżdżasz o „Letter of Acceptance” - dokument potwierdzający zakończoną przez Ciebie procedurę rekrutacyjną.

Studenci wyjeżdzający na praktykę.

 1. Po podjęciu decyzji o wyjeździe dobrze jest poinformować o podjętej decyzji koordynatora  Erasmus+, w celu zasięgnięcia informacji nt. dostępności finansowania lub zapewnienia finansowania na przyszłość przez Uczelnię. jeżeli student zgłosi chęć wyjazdu wystarczająco wcześnie, uczelnia może zgłosić większe zapotrzebowanie na finansowanie do Narodowej Agencji Erasmus.
 2. Następnym krokiem jest znalezienie firmy w jednym z krajów programu  Erasmus+ (UE i kraje stowarzyszone)  która będzie chętna przyjąć studenta na minimum 60 dni praktykę zgodną z kierunkiem studiów.
 3. Kolejnym krokiem jest wypełnienie Learning Agreement for Practical training (pliki do pobrania) oraz zdobycie podpisu Firmy Przyjmującej, Uczelni (koordynator Erasmus+) oraz studenta. Student jest zobowiązany , spotkać się również  z koordynatorem praktyk na swoim wydziale, oraz porozmawiać nt. Jaki procent obowiązkowych praktyk zostanie zaliczony przez praktykę zagraniczną. Jaka część tych praktyk (zawsze zgodnych z kierunnkiem studiów) zagranicznych zaliczy cześc lub całość praktyk obowiązkowych. Praca nad merytoryczną zawartością programu praktyk wspólnie z koordynatorem praktyk na wydziale, przy tworzeniu  Learning Agreement for Practical training, pomoże w pełniejszym uznaniu osiągnięć na poczet obowiązkowych praktyk.
 4. Po okazaniu podpisanego programu praktyk przejdziemy do kolejnych etapów przygotowania wyjazdu tj. Znalezienie zakwaterowania, test językowy OLS (nie będący podstawą kwalifikacji na wyjazd) , podpisanie umowy finansowej, przelew stypendium, wyjazd, powrót, przedstawienie certyfikatu, wypełnienie 2giego testu OLS, wypełnienie ankiety, uznanie praktyk przez Uczelnię i wpis do Suplementu Dyplomu.

Dodatkowe informacje

Do podania należy załączyć propozycję „Learning Agreement” – czyli wykaz przedmiotów, które dana osoba planuje studiować za granicą. „Learning Agreement” musi być zaakceptowane przez studenta, uczelnię przyjmującą oraz Dziekana lub koordynatora kierunku. Wybrane i przedstawione w wykazie przedmioty muszą łącznie dawać minimum 30 punktów ECTS na semestr. (czasami zostaną róznice programowe do zaliczenia w Polsce, a zagranicą student będzie realizował mniej niż 30 punktów) Liczba przedmiotów w wykazie jest zatem zmienna - zazwyczaj jest w nim od pięciu do siedmiu przedmiotów na semestr. Przedmioty wykazane w „Learning Agreement” powinny maksymalnie odpowiadać przedmiotom, które dana osoba studiowałaby w danym semestrze w Polsce, gdyby nie wyjeżdżała. Jeżeli nie odpowiadają one w pełni przedmiotom realizowanym w SAN, Dziekan może podjąć decyzję o konieczności zaliczenia przedmiotów wchodzących w skład minimum programowego danego kierunku.

Stypendia wynoszą of 300 do 700 euro miesięcznie w zależności od kraju, do którego się wyjeżdża. Szczegóły w zasarach finansowania wyjazdów na dany rok akademicki.

Podsumowując, w procesie rekrutacji najważniejsze jest terminowe składanie dokumentów i motywacja studentów. Dokłądamy starań żeby każdy chętny student mogł wyjechać.

Około 2 tygodnie przed planowaną datą wyjazdu studenci podpisują z uczelnią macierzystą umowę stanowiącą podstawę do przekazania stypendium Erasmus+.

Stypendium przyznawane jest na okres pobytu w uczelni partnerskiej, obliczane z dokładnością do 1 dnia.

Osoby uprawnione do stypendium socjalnego - dodatkowo 200 euro miesięcznie – Uwaga! Tylko przy wyjazdach na studia!
Stypendium jest wypłacane po podpisaniu umowy przez studenta i Rektora.

Sposób wypłaty stypendium określa umowa finansowa.

Ostateczna wysokość stypendium jest ustalana po powrocie studenta, na podstawie zaświadczenia wydanego przez uczelnię partnerską. W sytuacji, gdy okres pobytu podany w zaświadczeniu nie jest tożsamy z podanym w umowie, wysokość stypendium może ulec zmianie.

Otrzymane stypendium z budżetu Programu Erasmus+ jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych, a nie pełnych kosztów związanych z pobytem w uczelni partnerskiej.

Wypłata stypendium nastąpi zgodnie z umową finansową.

Okres pobytu za granicą jest obliczana na podstawie tzw. „Confirmation” (Potwierdzenie okresu pobytu) z uczelni partnerskiej z określonymi datami pobytu.

Studenci, którzy wyjeżdżają na semestr zimowy mogą ubiegać się o przedłużenie pobytu na semestr letni. W tym celu należy:

 • uzyskać zgodę uczelni macierzystej (Koordynatora Wydziałowego/ Instytutowego);
 • uzyskać zgodę uczelni partnerskiej;
 • sporządzić Learning Agreement na II semestr.


Okres ten może być finansowany z budżetu Programu ERASMUS+ pod warunkiem posiadania przez Uczelnię wystarczających środków finansowych. Po pozytywnym rozpatrzeniu podania studenta o przedłużenie okresu nauki za granicą, podpisywany jest aneks do umowy przedłużający pobyt i ewentualne przyznanie dodatkowych środków finansowych.