Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia powinni złożyć następujące dokumenty

 • świadectwo dojrzałości w oryginale
 • formularz rekrutacyjny - pobierz
 • 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym
 • kserokopia dokumentu tożsamości (np. obie strony dowodu osobistego)
 • dowód wniesienia opłat kwalifikacyjnych wniesionych na jedno z podanych niżej kont

Kandydaci na kierunki Fizjoterapia i Kosmetologia (wszystkie stopnie) powinni dodatkowo złożyć:

 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, o stanie zdrowia, pozwalające na studiowanie
  na danym kierunku (skierowanie wydawane jest w Biurze Rekrutacji)

Kandydaci na studia II stopnia powinni dodatkowo złożyć następujące dokumenty:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich
 • kserokopia suplementu do dyplomu


Formularz rekrutacyjny do pobrania (nie jest wymagany w przypadku rekrutacji on-line)

 Numery kont bankowych uczelni

 • BOŚ S.A. O/Łódź Nr: 39 1540 1245 2001 4801 1770 0001
 • PKO BP SA Nr: 18 1020 3352 0000 1202 0011 2086

Zasady rekrutacji:
Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą Biura Rekrutacji (link do Biuro rekrutacji) komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru. Na uzupełnienie dokumentów (np. dostarczenie świadectwa maturalnego) kandydat ma 7 dni od daty otrzymania dokumentu.

Wszystkich kandydatów zachęcamy do skorzystania z REKRUTACJI ON-LINE. Wypełnienie elektronicznego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia - należy pamiętać o konieczności dostarczenia do Biura Rekrutacji wymaganych dokumentów w ciągu 7 dni od daty rejestracji on-line. W przypadku braku możliwości dostarczenia dokumentów w podanym terminie, prosimy o kontakt. Rekrutacja on-line pozwala jednak na wstępną rejestrację w systemie, znaczne skrócenie wizyty w Biurze Rekrutacji oraz ułatwienie procesu rekrutacji. 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA! Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia tego kierunku w przypadku małego zainteresowania danym kierunkiem studiów.